Kaibo Xie
poxvirus
yellow fever mosquito
Wolbachia
Salmonella bacteria
S. epidermis on agar plate
staph bacteria
toenail fungus
RSV antibody